Marathi

वी. वा. शिरवाडकर (कुसुमाग्रज)

मोडून पडला संसार  तरी मोडला नाही कणा  पाठीवरती हात   ठेऊन लढ म्हणा