M.A. Marathi

मोडून पडला संसार  तरी मोडला नाही कणा  पाठीवरती हात   ठेऊन लढ म्हणा